November 13, 2014

Kanopolis Lake in Autumn

November 2014

1 comment:

TAB said...

Gorgeous photos!!!